Termín podania prihlášky do 30.3.2020

Termín otvorenia: november 2020

Vzdelávací program trvá minimálne 4 roky.

Dialóg Slovenský Inštitút pre výcvik v Gestalt psychoterapii Garbiarska 11 Košice

https://dialog-gestalt.webnode.sk/

oznamuje, že  v novembri 2020 otvára kompletný program psychoterapeutického vzdelávania, ktorý spĺňa požiadavky certifikačného študijného programu pre CPČ psychoterapia

Vzdelávací program trvá minimálne 4 roky a zahŕňa:

Metodológia psychoterapeutickej metódy a zážitok na sebe 350 hodín      

Individuálna psychoterapia 150 hodín

Supervízia 200 hodín

Teória 155 hodín

 • z toho 50 hodín zabezpečuje SIVP

Praktikum psychoterapeutickej práce 600 hodín

Prax v zariadení, kde sa vykonáva psychoterapia 200 hodín

 Celkovo: 1655 hodín

Z celkového počtu požadovaných hodín účastník  absolvuje vo výcviku pod vedením lektorov Dialógu 625 hodín, ktorý zahŕňa: 350 hod. metodológie a zážitku na sebe, 105 hod. teórie, 120 hodín supervízie a 50 hodín. skupinovej cvičnej terapie.

Zostávajúce výcvikové hodiny : 50 hod. teórie /zabezpečuje SIVP/, 100 hod. individuálnej cvičnej terapie, 80 hod. supervízie, 600 hod. praktikum psychoterapeutickej práce a 200 hod. praxe v certifikovanom zariadení, kde sa vykonáva psychoterapia, si účastník výcviku zabezpečuje samostatne.           

Každý rok zahŕňa 1 týždňové sústredenie a 4 predĺžené víkendy.

Program zabezpečujú certifikovaní lektori Dialógu. 

Do psychoterapeutického vzdelávania sa môžu prihlásiť:

 • zdravotnícki pracovníci – lekár a psychológ, podľa kritérií uverejnených na stránke SPS, okno Vzdelávanie SIVP / Certifikované vzdelávanie/ Informácie o certifikovanom vzdelávaní, ktorým v prípade úspešného ukončenia bude udelený certifikát.
 • Iní – liečebný pedagóg, logopéd, sestra, špeciálny pedagóg a sociálny pracovník, prípadne ten, kto má pregraduálne vzdelanie pre zdravotnícke povolania, ale nepracuje v zdravotníctve (lekár, psychológ), podľa kritérií uverejnených na stránke SPS, okno Vzdelávanie SIVP / Necertifikované vzdelávanie/ Informácie o necertifikovanom vzdelávaní, ktorým v prípade úspešného ukončenia bude vystavené Potvrdenie o absolvovaní kompletného psychoterapeutického vzdelávania, resp. Osvedčenie o absolvovaní zážitkovej časti psychoterapeutického výcviku.

Prihláška musí obsahovať:

 1. Osobný životopis v rozsahu 5 strán písaných strojom alebo PC.
 2. Profesionálny životopis  písanej strojom alebo PC.
 3. Sprievodný motivačný list
 4. Diplom o absolvovaní VŠ /neoverená kópia/a potvrdenie o absolvovaní  min. jedného roka praxe v odbore
 5. Meno a adresa kolegu/kolegyne s psychoterapeutickou praxou, ktorý/á Vás pozná a môže poskytnúť prípadné referencie.
 6. Podpísaný súhlas so spracovaním osobných údajov, ktorý nájdete na webovej stránke inštitútu.
 • Po zaslaní uvedených materiálov bude každý uchádzač pozvaný na individuálny prijímací pohovor. Po prijímacom pohovore a po  obdržaní informácie o zaradení do vzdelávania v Dialógu, každý účastník posiela žiadosť o zaradenie do vzdelávania do SIVP.
 •  Náklady na vzdelávanie  realizované  v  Dialógu:
  • kurzovné 6,00 Euro za jednu výcvikovú hodinu /poplatky za výcvik sú v polročných intervaloch, podľa počtu plánovaných výcvikových hodín v danom polroku/
  • náklady na ubytovanie, stravu a cestovné si každý účastník hradí samostatne (výcvik je rezidenciálny)

Termíny:

 • podanie prihlášky  doručenie poštou /nie elektronickou/ priebežne, najneskôr do 30.3.2020, pohovory so záujemcami o vzdelávanie bude prebiehať v mesiacoch apríl – máj 2020.
 • informovanie o zaradení do vzdelávania do 30.6. 2020
 • prvé  stretnutie je plánované   17. – 22. 11.  2020 , v Herľanoch pri Košiciach v Školiacom a výcvikovom zariadení Technickej Univerzity

Víkendové stretnutia budú prebiehať striedavo v Herľanoch a v Šoporni /20 km od Trnavy/

Prihlášky posielajte  na adresy:

Mgr. Gabriela Linhardtová
Trnavská 9
040 11 Košice
tel.: 0903 632 717
e-mail: gabilin@stonline.sk

PhDr. Richard Wolt, PhD.
Moskovská 32
974 04 Banská Bystrica
tel.: 0904 511950
e-mail: sivgt.dialog@gmail.com

Pozvánku vo formáte pdf si môžete stiahnuť tu.