VOP Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Čl. I

Úvodné ustanovenia

 • Predávajúci spoločnosť Psycho Klinik, s.r.o. je prevádzkovateľom internetového obchodu www.psychoklinik.sk
 • Kupujúci je fyzická alebo právnická osoba, ktorá uzatvorila kúpnu zmluvu s predávajúcim.
 • Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na nákup tovaru prostredníctvom internetového obchodu na internetovej stránke www.psychoklinik.sk, pričom sú záväzné pre obe zmluvné strany.
 • Odoslaním objednávky Kupujúci vyjadruje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a v plnom rozsahu porozumel ich obsahu.
 • Tovar sú produkty alebo služby v ponuke internetového obchodu www.psychoklinik.sk
 • Objednávka je návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy vykonaný elektronicky alebo telefonicky.
 • Uzatvorenie kúpnej zmluvy je potvrdenie objednávky e-mailom alebo telefonicky, čím vzniká záväzkovo-právny vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim.
 • Kontaktné údaje Predávajúceho sú:
 • Názov a adresa sídla spoločnosti:
  Psycho Klinik, s.r.o.
  IČO: 50 929 691
  DIČ: 2120 5409 28
  Kontaktné telefónne číslo: (+421) 903 602 229
  E-mail: pklubert@gmail.com
  Bankové spojenie: SK29 0200 0000 0038 3450 8656

Čl. II

Objednávka tovaru

 • Kupujúci potvrdzuje, že odoslaním objednávky akceptuje cenu ponúkaného tovaru, obchodné a reklamačné podmienky.
 • Po odoslaní objednávky bude Kupujúcemu, na e-mailovú adresu uvedenú pri registrácii a následnej objednávke tovaru, zaslaný potvrdzujúci email, ktorým Predávajúci potvrdí zaradenie objednávky na spracovanie. Na uvedenú e-mailovú adresu budú Kupujúcemu zaslané všetky ďalšie informácie a doklady ohľadom objednávky predovšetkým: fakturačné údaje Kupujúceho, adresa pre doručenie tovaru, špecifikácia produktov, množstvo a cena objednávky.
 • Pri potvrdení objednávky bude stanovená celková cena objednaného tovaru a oznámený odhadovaný termín dodania.
 • Kupujúci má právo stornovať objednávku do 24 hodín od vystavenia objednávky a to v prípade, že tovar nebol ešte predávajúcim fakturovaný alebo zásielka nebola odoslaná. Objednávku je možné stornovať telefonicky alebo e-mailom.
 • Kupujúci je povinný v oznámení o storne objednávky uviesť číslo objednávky, meno a popis objednaného tovaru. V prípade, že kupujúci zaplatil predávajúcemu kúpnu cenu, alebo jej časť v čase do zrušenia objednávky, predávajúci vráti už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 3 pracovných dní od zrušenia objednávky prevodom na bankový účet kupujúceho.
 • V prípade zrušenia objednávky predávajúci neúčtuje kupujúcemu žiadne poplatky súvisiace so zrušením objednávky.

Čl. III

Platobné podmienky

 • Cena tovaru uvedená na stránke www.psychoklinik.sk je konečná a zahŕňa aj príslušnú sadzbu DPH. Cena neobsahuje náklady spojené s balným a prepravou tovaru. Tieto náklady sú vyčíslené samostatne vo faktúre.
 • Kupujúci vykonáva platbu v EUR/€ a to nasledovnými spôsobmi:
  • dobierkou pri prevzatí tovaru
  • prevodom na účet Predávajúceho vopred pred prevzatím tovaru
 • Daňový doklad (faktúra) sa zasiela na e-mailovú adresu Kupujúceho alebo bude pri doručení priložený v balení tovaru.
 • Kupujúci odoslaním objednávky zároveň dáva súhlas s elektronickým zasielaním faktúr.
 • Tovar zostáva do úplného zaplatenia a prevzatia majetkom predávajúceho, avšak nebezpečenstvo škody na veci prechádza prevzatím tovaru kupujúcim.

Čl. IV

Uzatvorenie kúpnej zmluvy

 • Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy Kupujúceho Predávajúcim vo forme e-mailovej správy Kupujúceho zaslaného Predávajúcemu na adresu: pklubert@gmail.com
 • Záväzným akceptovaním objednávky je e-mailové potvrdenie Predávajúcim Kupujúcemu o akceptovaní objednávky po predchádzajúcom prijatí objednávky a po overení dostupnosti a termínu dodania produktu požadovaného Kupujúcim.
 • Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje údaje o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru, názov a údaje o Kupujúcom, resp. adrese, kde má byť tovar dodaný a údaje o cene, spôsobe prepravy tovaru do dohodnutého miesta doručenia tovaru pre Kupujúceho, údaje o Predávajúcom, prípadne aj iné údaje.
 • Kúpnu zmluvu je možné meniť, rušiť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi Kupujúcim a Predávajúcim, ak zákon alebo iný všeobecne záväzný právny predpis neustanovuje inak.
 • Na e-mailovú adresu Kupujúceho môžu byť v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom jeho objednávky.
 • Pred odoslaním objednávky kupujúcim sú kupujúcemu oznamované a poskytované informácie podľa osobitných predpisov, najmä podľa § 3 zákona č. 102/2014 Z.z.. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že s podaním objednávky a súčasťou objednávky je povinnosť riadne zaplatiť úplnú cenu objednaného tovaru.

Čl. V

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

 • Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v súlade so zákonom č. 102/2014 Z. z. v lehote 14 dní od prevzatia tovaru.
 • Kupujúci má právo po prevzatí tovaru v rámci lehoty na odstúpenie od zmluvy tovar rozbaliť, aby zistil vlastnosti a funkčnosť tovaru, nemá však právo začať tovar používať a po niekoľkých dňoch vrátiť Predávajúcemu.
 • Právo na odstúpenie od zmluvy je Kupujúci povinný uplatniť písomnou formou v listinnej podobe alebo na e-mailovú adresu Predávajúceho pklubert@gmail.com. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak bolo oznámenie o odstúpení od zmluvy odoslané najneskôr v posledný deň lehoty.
 • Kupujúci je povinný najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť na adresu Predávajúceho.
 • Kupujúci je povinný priložiť do balíka daňový doklad (faktúru), s kompletným príslušenstvom, dokumentáciou, obalom atď. ktorý mu bol doručený. Lehota na vrátenie tovaru sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Náklady spojené s vrátením tovaru znáša Kupujúci.
 • Predávajúci sa zaväzuje vrátiť Kupujúcemu kúpnu cenu najneskôr do 14 dní. Úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký Kupujúci použil pri platbe, pokiaľ nebol dohodnutý iný spôsob platby. Platba za zakúpený tovar bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na adresu Predávajúceho, alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť, podľa toho čo nastane skôr. V prípade neoprávneného odstúpenia od zmluvy bude tovar vrátený na náklady Kupujúceho.
 • Neprevzatie zásielky, ktorú si Kupujúci objednal, nie je možné podľa zákona považovať za platné odstúpenie od zmluvy. Predávajúci má právo žiadať od Kupujúceho náhradu všetkých nákladov, ktoré sú spojené s neprevzatím objednanej zásielky.
 • V prípade, ak Kupujúci nesplní niektorú zo svojich vyššie uvedených povinností podľa týchto obchodných podmienok, odstúpenie od zmluvy nie je platné a účinné a Predávajúci nie je povinný vrátiť všetky preukázateľné platby podľa týchto obchodných podmienok Kupujúcemu a zároveň má nárok na úhradu nákladov spojených s odoslaním tovaru naspäť Kupujúcemu.

Čl. VI

Dodacie podmienky

 • Dodacia lehota začína plynúť dňom prijatia platby na účet Predávajúceho v prípade platby prevodom na bankový účet alebo dňom doručenia objednávky v prípade platby prostredníctvom dobierky.
 • Ak sa nedohodlo inak, Predávajúci sa zaväzuje dodať Kupujúcemu tovar bezodkladne, najneskôr do 3 pracovných dní od prijatia platby na bankový účet Predávajúceho alebo vykonania objednávky v prípade platby prostredníctvom dobierky, ak pri tovare nebola uvedená dlhšia dodacia lehota.
 • Dodacie lehoty sa predlžujú v prípade neočakávaných, Predávajúcim nezavinených skutočností, ako napr. neočakávané zásahy vyššej moci, epidémia, štrajk a ďalšie prekážky, ktoré sa nedajú Predávajúcim ovplyvniť.
 • Kupujúci je povinný ihneď po doručení zásielky tovar prezrieť, skontrolovať úplnosť balenia a zistiť, či nie je mechanicky poškodený. V prípade mechanického poškodenia alebo nekompletnosti zásielky sa zaväzuje bezodkladne informovať Predávajúceho na emailovú adresu pklubert@gmail.com.
 • Kupujúci je povinný poskytnúť súčinnosť pre bezproblémové prevzatie tovaru. Pokiaľ tak Kupujúci neučiní a tovar bude vrátený späť na náklady Predávajúceho z dôvodu opakovaného nezastihnutia Kupujúceho, Predávajúci má voči Kupujúcemu nárok na náhradu vzniknutej škody vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie tovaru.

Čl. VII

Stornovanie objednávky

 • Kupujúci môže stornovať objednávku, ktorá ešte nebola vybavená do 12 hodín od jej odoslania, zaslaním žiadosti na adresu: pklubert@gmail.com. Za storno objednávky podľa predchádzajúcej vety si predávajúci neúčtuje žiadne poplatky. V prípade uhradenej kúpnej ceny Predávajúci vráti Kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 14 dní bezhotovostným prevodom na účet, z ktorého bola uskutočnená úhrada kúpnej ceny.
 • V prípade, že Kupujúci stornuje objednávku v čase od jej potvrdenia Predávajúcim do dodania tovaru, je povinný uhradiť Predávajúcemu všetky účelne vynaložené náklady spojené s realizáciou predmetnej objednávky.
 • Predávajúci má právo stornovať objednávku z dôvodu vypredania alebo nedostupnosti tovaru. O stornovaní objednávky bude Predávajúci Kupujúceho bezodkladne informovať telefonicky, písomne alebo e-mailom. V prípade, že Kupujúci uhradil kúpnu cenu alebo jej časť, táto mu bude vrátená do 14 dní bezhotovostným prevodom na účet, z ktorého bola uskutočnená úhrada kúpnej ceny.

Čl. VIII

Reklamačný poriadok

 • Kupujúci uplatňuje reklamáciu písomne poštou na adrese Predávajúceho alebo elektronickou poštou na e-mailovej adrese pklubert@gmail.com v zákonom stanovenej dobe.
 • Kupujúci je pri uplatnení reklamácie povinný zaslať Predávajúcemu spolu s reklamovaným tovarom originál daňového dokladu a originál záručného listu (pokiaľ bol k výrobku dodaný). Predávajúci nepreberie reklamovaný tovar zaslaný Kupujúcim na dobierku. Tovar je potrebné vhodne zabaliť, aby počas prepravy nedošlo k poškodeniu tovaru a odporúčame tovar zaslať doporučene ako poistenú zásielku.
 • Kupujúci je povinný pri uplatnení reklamácie pravdivo uviesť všetky požadované informácie, najmä presne označiť druh a rozsah vady tovaru. Tieto vady je Kupujúci povinný jasne odfotiť a zaslať na vyššie uvedenú emailovú adresu.
 • Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré zistí na predávanom tovare pri prevzatí Kupujúcim.
 • Predávajúci nezodpovedá za vady spôsobené najmä nasledovným užívaním: mechanickým poškodením, neodvratnou udalosťou (živelnou pohromou, nesprávnym zaobchádzaním), v rozpore s návodom na užívanie a obvyklým spôsobom používania, v osobitných prípadoch, ak to vyplýva z povahy veci aj zásahom nepovolanej osoby, vrátane užívateľa, prípadne iným neodborným zásahom, používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzeného prostrediu tovaru a pod.
 • Predávajúci určí spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Vybavenie reklamácie bude Kupujúcemu oznámené telefonicky, písomne alebo elektronickou poštou. Vybavenie reklamácie trvá najviac 30 dní odo dňa doručenia reklamovaného tovaru Predávajúcemu, pokiaľ sa nedohodne inak.
 • Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje Predávajúci a je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má Kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť.
 • Ak má Kupujúci právo na výmenu Tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy, záleží na Kupujúcom, ktoré z týchto práv si uplatní.
 • Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov: a) odovzdaním opraveného tovaru, b) výmenou tovaru, c) vrátením kúpnej ceny tovaru, d) vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru, e) písomnou výzvou na prevzatie Predávajúcim určeného plnenia, f) odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

Čl. IX

Ochrana a spracovanie osobných údajov

 • Predávajúci spracúva osobné údaje Kupujúceho za účelom uzavretia Kúpnej zmluvy a na plnenie svojich záväzkov voči Kupujúcemu v súlade s Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a to najmä pri vystavení faktúry/daňového dokladu, kontaktovaní Kupujúceho v súvislosti s vybavovaním jeho objednávky, doručením objednaného tovaru, vybavením reklamácie, registrácie na Internetovom obchode, informácii o akciových ponukách a novinkách. Predávajúci ďalej spracúva osobné údaje v prospech Kupujúceho za účelom vedenia histórie jeho objednávok a zvýšenia komfortu jeho ďalších nákupov.
 • Predávajúci vyhlasuje, že bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje Nariadeniu GDPR ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať. Predávajúci vyhlasuje, že súhlas dotknutej osoby si nebude vynucovať.
 • Predávajúci spracúva osobné údaje Kupujúceho v rozsahu: krstné meno, priezvisko, e-mailová adresa, fakturačná adresa, adresa dodania, kontaktné telefónne číslo, iné osobné údaje nevyhnutné pre plnenie povinností Predávajúceho z Kúpnej zmluvy.
 • Kupujúci odoslaním objednávky udeľuje súhlas na spracovanie svojich osobných údajov v rozsahu podľa týchto obchodných podmienok. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže Kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu Kupujúcim Predávajúcemu.
 • Kupujúci zároveň súhlasí s tým, aby Predávajúci poskytol osobné údaje Kupujúceho prepravnej spoločnosti nevyhnutné pre doručenie tovaru a s vybavením objednávky.
 • Kupujúci môže požiadať o zmenu svojich osobných údajov písomne alebo elektronickou poštou na adrese pklubert@gmail.com

Článok X.

Záverečné ustanovenia

 • Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej republike.
 • Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.
 • Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s obchodnými podmienkami a súhlasí s ich obsahom. Uzatvorením kúpnej zmluvy sa tieto obchodné podmienky stávajú jej neoddeliteľnou súčasťou.
 • Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto obchodné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia Kupujúceho. V prípade zmeny obchodných podmienok sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky Kupujúcim a tieto sú prístupné na internetovej stránke Predávajúceho.

Kontakty

 • Psycho Klinik, s.r.o.
 • Poliklinika Chrenová
 • Fatranská 12, 949 01 Nitra
 • PhDr. Peter Klubert, PhD.
 • +421 903 602 229
 • Mgr. Martina Klubertová
 • +421 903 564 489
 • Mgr. Zdenka Németová
 • +421 950 832 239
 • Mgr. Karolína Szíkorová
 • Mgr. Erika Fiebigová