Testy

Testy je možné objednať online v e-shope Psycho Klinik, s.r.o.

Psycho Klinik, s.r.o. poskytuje vybrané psychodiagnostické metódy iba psychológom, ktorí preukážu svoju odbornú spôsobilosť. Túto odbornú spôsobilosť možno preukázať predložením vysokoškolského diplomu, alebo iného relevantného dokladu dokazujúceho vzdelanie v jednoodborovej psychológii, priložením jeho kópie k objednávke (súbory vo formáte *.jpeg, *.jpg, *.png maximálna veľkosť 10 MB). Objednávky študentov psychológie pre študijné a vedecké účely vybavujeme na základe potvrdenia vedúceho projektu. V prípade otázok nás môžete kontaktovať na tomto emaile.

TABaK (Test agresivity Bílika a Kluberta) – verbálny projektívny test

Metodika je zameraná na zaznamenávanie potencionálne agresívnych prejavov z hľadiska polarít RETROFLEXIA – AGRESIA = z hľadiska zamerania agresívneho potenciálu smerom dovnútra organizmu (defenzívne reakcie) a na druhej strane prenesenie agresívneho potenciálu na vonkajšie prostredie, okolie (ofenzívne reakcie).
TABaK je možné administrovať dospelej populácii.
Podnety sú navrhnuté tak, aby proband mohol verbálne doplniť chýbajúce reakcie v rôznych interpersonálne „provokujúcich“ situáciách, ktoré zahŕňajú: dopravné situácie, domáce prostredie, verejný priestor, pracovné prostredie, situácie so zbraňou.
Vychádza z princípov geštalt terapie a princípov teórie organizmickej selfregulácie, ktorá na agresivitu nazerá ako na jeden zo spôsobov kontaktovania sa človeka s prostredím.
Test dokáže identifikovať 13 kategórií na kontinuu polarít stiahnutie – útok. Kategórie, sú zoskupené v 3 štýloch odpovedí (defenzívne, konštruktívne, ofenzívne odpovede).
Dokáže zachytiť a kvantifikovať celkovú mieru agresívneho potenciálu tzv. index agresivity, ako aj agresívny potenciál v jednotlivých oblastiach osobitne.
V súvislosti s psychometrickou kvalitou TABaK preukazuje konzistenciu v testovej administrácii. Na základe prevedených štatistických meraní bola zistená stabilita merania v čase a interná konzistentnosť TABaK.
Má vytvorené slovenské normy, vrátane nepodmienečne odsúdených za násilné trestné činy ako sú ťažké ublíženie na zdraví a vraždy.
V priebehu štandardizácie bola potvrdená jeho vysoká validita i reliabilita.
TABaK nachádza využitie v nasledovných oblastiach:
– klinická psychológia,
– poradenská psychológia,
– športová psychológia,
– pracovná psychológia
– psychoterapia
Výhody testu:
– časová nenáročnosť / inštrukcia, administrácia a vyhodnocovanie do cca. 25 min.
– nízka možnosť predvídateľnosti zámeru testu a tým aj slabá ovplyvniteľnosť
výsledkov testovaným.
– nemožnosť reagovať naučeným spôsobom.
– slovenské normy

Cena podnetového materiálu, manuálu, noriem a záznamových hárkov je pre verziu TABaK 95 Eur.

TABaK-C (Test agresivity Bílika a Kluberta) – verbálny projektívny test určený pre deti

TABaK-C (Test agresivity Bílika a Kluberta) – verbálny projektívny test určený pre deti

Metodika je zameraná na zaznamenávanie potencionálne agresívnych prejavov z hľadiska polarít RETROFLEXIA – AGRESIA = z hľadiska zamerania agresívneho potenciálu smerom dovnútra organizmu (defenzívne reakcie) a na druhej strane prenesenie agresívneho potenciálu na vonkajšie prostredie, okolie (ofenzívne reakcie).
TABaK-C je možné administrovať detskej školopovinnej populácii.
V rámci detskej verzie TABaK – C, sú podnety navrhnuté tak, aby reakcie zahŕňali situácie: verejný priestor, domáce prostredie a školské prostredie.
Vychádza z princípov geštalt terapie a princípov teórie organizmickej selfregulácie, ktorá na agresivitu nazerá ako na jeden zo spôsobov kontaktovania sa človeka s prostredím.
Test dokáže identifikovať 13 kategórií na kontinuu polarít stiahnutie – útok. Kategórie, sú zoskupené v 3 štýloch odpovedí (defenzívne, konštruktívne, ofenzívne odpovede).
Dokáže zachytiť a kvantifikovať celkovú mieru agresívneho potenciálu tzv. index agresivity, ako aj agresívny potenciál v jednotlivých oblastiach osobitne.
V súvislosti s psychometrickou kvalitou TABaK-C preukazuje konzistenciu v testovej administrácii. Na základe prevedených štatistických meraní bola zistená stabilita merania v čase a interná konzistentnosť TABaK-C.
Má vytvorené slovenské normy, vrátane mladistvých umiestnených v resocializačných zariadeniach.
V priebehu štandardizácie bola potvrdená jeho vysoká validita i reliabilita.
TABaK nachádza využitie v nasledovných oblastiach:
– klinická psychológia,
– poradenská psychológia,
– športová psychológia,
– školská psychológia
– psychoterapia
Výhody testu:
– časová nenáročnosť / inštrukcia, administrácia a vyhodnocovanie do cca. 25 min.
– nízka možnosť predvídateľnosti zámeru testu a tým aj slabá ovplyvniteľnosť
výsledkov testovaným.
– nemožnosť reagovať naučeným spôsobom.
– slovenské normy

Cena podnetového materiálu, manuálu, noriem a záznamových hárkov pre detskú verziu TABaK – C je 85 Eur.

Aplikácia na vyhodnocovanie testov TABaK a TABaK-C

Umožňuje vypočítavanie všetkých indexov testov TABaK a TABaK-C, ako aj porovnanie s normami a vytvorenie prislúchajúcich grafov.
Jej stiahnutie je bezplatné. Cena vyhodnotenia jedného protokolu je 0,50 Eura.

Pod týmto textom si môžete pozrieť video, ktoré ukazuje použitie vyhodnocovacieho programu. Na linku pod videom je výstup – vyhodnotenie vyšetrenia zadaného vo videu.


Tu si pozrite výstup vyhodnocovacieho programu.
(Niektore prehliadače nezobrazujú korektne všetky znaky súboru. Na úplné zobrazenie odporúčame stiahnúť si súbor a otvoriť v Adobe Acrobat Reader).

KOGNI-T (test kognitívnych funkcií)

KOGNI-T je nonverbálny (okrem jednej časti) výkonový test so zameraním:
– na zisťovanie úrovne krátkodobej a strednodobej vizuálnej pamäte,
– na priestorovú orientáciu 2D a 3D,
– na psychomotorickú koordináciu a psychomotorické tempo a výkonnosť,
– na koncentráciu a distribúciu pozornosti,
– na logické uvažovanie,
– na divergentné a konvergentné myslenie
– na priestorové logické vzťahy,
– na vizuálnu percepciu.
Má 7 subtestov v ktorých sa primárne testuje: (1) krátkodobá vizuálna pamäť; (2) 2D priestorová orientácia; (3) konvergentné myslenie; (4) 3D priestorová orientácia; (5) psychomotorické tempo + koncentrácia a distribúcia pozornosti; (6) divergentné myslenie; (7) strednodobá vizuálna pamäť.
Vyhodnotenie testu je založené predovšetkým na kvantitatívnom prístupe, ale je možné sledovať aj kvalitatívne znaky. Prvým výsledkom testovania je zistenie hrubého a následne váženého skóre v jednotlivých subtestoch, ktoré odrážajú úroveň psychických funkcií meraných danými subtestmi vo vzťahu k norme. Druhým výsledkom je zistenie úrovne horeuvedených faktorov. Tretím výsledkom je zistenie celkovej úrovne kognitívnych funkcií a určenie hladiny intelektového potenciálu. Kvalitatívne sa zisťujú motorické funkcie, úroveň frustračnej tolerancie, schopnosť koncentrácie pozornosti, stability (resp. oscilácie) psychomotorického tempa, chybovosť v pracovnom výkone, zmeny v pracovnom výkone a pod.

Test patrí medzi úlohy typu „ceruzka-papier“, nekladie výraznejšie nároky na jazykové znalosti, ani na špeciálne vedomosti. Je konštruovaný tak, aby ho bolo možné používať individuálne aj skupinovo. V priebehu štandardizácie bola potvrdená jeho vysoká validita i reliabilita. Normy sú vypracované pre Slovenskú populáciu.

KOGNI-T nachádza využitie v nasledovných oblastiach:
-klinická psychológia (kognitívna výkonnosť; organicita; kvalita remisie psychotických pacientov),
– športová psychológia,
– školská psychológia,
– pracovná psychológia
Výhody testu:
– časová nenáročnosť – inštrukcia, testovanie a vyhodnocovanie do cca. 30 min.
– možnosť individuálneho aj skupinového testovania
– ľahké vyhodnocovanie
– aktuálne slovenské normy
Cena podnetového materiálu, manuálu, noriem a záznamových hárkov je 78 Eur.

TKC (Test kľukatej cestičky)

TKC predstavuje menej náročnú nonverbálnu grafickú projektívnu psychodiagnostickú metodiku zameranú na skúmanie mentálnej reprezentácie hraníc, t.j. na zisťovanie, ako sú respondenti citliví voči hraniciam (fyzickým, psychickým, morálnym, právnym a pod.), ktoré v realite existujú.
Test patrí medzi úlohy typu „ceruzka-papier“, nekladie žiadne nároky na jazykové znalosti, ani na špeciálne vedomosti. Je konštruovaný tak, aby ho bolo možné používať individuálne aj skupinovo.
Vyhodnotenie testu je založené predovšetkým na kvantitatívnom prístupe, ale je možné sledovať aj kvalitatívne znaky.
TKC nachádza využitie v nasledovných oblastiach:
– klinická psychológia
– školská psychológia
– pracovná psychológia
– športová psychológia
– psychoterapia
Výhody testu:
– časová nenáročnosť / inštrukcia, testovanie a vyhodnocovanie do cca. 10 min.
– skupinové testovanie
– ľahké vyhodnocovanie
– slovenské normy
V súvislosti s psychometrickou kvalitou TKC preukazuje konzistenciu v testovej administrácii, skórovaní a interpretácii dát. Na základe prevedených štatistických meraní bola zistená stabilita merania v čase a interná konzistentnosť TKC.
Cena podnetového materiálu, manuálu, noriem a záznamových hárkov je 27 Eur.

TTD (Test tvarovej diskriminácie)

TTD test je nonverbálny výkonovo-diskriminačný test so zameraním:
– na zisťovanie úrovne senzomotorickej výkonnosti, presnosti percepcie, psychomotorickej reagencie,
– úmyselnej koncentrácie pozornosti, psychomotorického tempa, schopnosti podržania určitej predlohy podnetov v pamäti,
– chybovosti v priebehu rutinnej činnosti a pomeru chybovosti vo vzťahu k výkonnosti testovaného.
Na základe kvalitatívnej analýzy výsledkov môžeme usudzovať na osobnostné charakteristiky vyšetrenej osoby ako aj na zisťovanie zmien pracovnej výkonnosti a chybovosti v čase.
Test patrí medzi úlohy typu „ceruzka-papier“. Predloha má formát A4. Skúška nekladie žiadne nároky na jazykové znalosti ani špeciálne vedomosti. Inštrukciu dokážu pochopiť aj osoby s nižším intelektom. Je konštruovaný tak, aby ho bolo možné používať individuálne aj skupinovo. Testový materiál má formu A1 a A2, takže je možné prevádzať retest v krátkom čase.
TTD nachádza využitie v nasledovných oblastiach:
– klinická psychológia
– školská psychológia
– pracovná psychológia
– športová psychológia
– psychoterapia
Výhody testu:
– časová nenáročnosť / inštrukcia, testovanie a vyhodnocovanie do cca. 20 min.
– skupinové testovanie
– ľahké vyhodnocovanie
– slovenské normy
Cena podnetového materiálu, manuálu, noriem a 80 ks záznamových hárkov (40 ks A1 a 40ks A2) je 52 Eur.

Záznamové hárky k TTD

Samostatné záznamové hárky k TTD – testu tvarovej diskriminácie.
Cena 80 ks záznamových hárkov (40 ks A1 a 40ks A2) je 35 Eur.